cestovní agentura

Směnárna

Směnárna  

Kurzovní lístek / Exchange rate list
platný pro den: 7. 12. 2023

  MĚNA CURRENCY KÓD

POČET    UNIT

MY NAKUPUJEME WE BUY MY PRODÁVÁME WE SELL
vlajka eu Euro EUR 1 23,390 25,350
  Americký dolar USD 1 21,300 23,400
 

Britská libra

GBP 1

27,000

29,450
  Maďarský fórint HUF 100 5,670 6,950
  Polský zlotý PLN 1 5,071 5,950
  Švýcarský frank CHR 1 24,490 26,650
poplatek/service charge: 0 %
ič 40882403
Klient má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin po jeho provedení, a to v provozovně, kde byl obchod proveden. Odstoupení se musí vztahovat na celý rozsah obchodu. Přesahuje-li částka složena klientem hodnotu 1000 EUR, odstoupení se musí vztahovat na část obchodu odpovídající částce 1000 EUR složených klientem. Lhůta pro odstoupení běží pouze během provozní doby uvedené na dokladu o provedení obchodu. Úplnou informaci o právu klienta poskytujeme vždy na dokladu o obchodu nebo na vyžádání.

The client can withdraw from the foreign exchange trade contract within 3 hours of its finalisation, in the branch where the trade was transacted. The withdrawal must apply to the entire extent of the contract. If the amount presented by the client exceeds 1000 EUR, the withdrawal applies to the extent to which the sum corresponds to the sum of 1000 EUR paid by the client. The withdrawal period applies only during working hours stated on the final receipt. Full information about client’s rights will always be provided on the final receipt or on request.
 
 


Klient má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu vzniklého z finanční služby Kanceláři finančního arbitra, adresa Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: 257 042 070, ID datové schránky: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz., nebo stížnost u Ceské národní banky(Na Příkopě 864/28,11000 Praha 1

The client has the right to submit proposal to solve the conflict incurred by the financial services to the Office of Financial Arbiter, address Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: +420 257 042 070, data mail box ID: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz. or a complaint with the Ceské národní banky(Na Příkopě 864/28,11000 Praha 1

Клиент имеет право сделать предложение о внесудебном урегулировании спора, возникающего из финансовой службы Финансового арбитражного управления, по адресу: Legerova 69, 110 00 Prague 1, www.finarbitr.cz, тел .: 257 042 070, поле данных: qr9ab9x, email: arbitr @ finarbitr.cz. или жалобы в Ceské národní banky(Na Příkopě 864/28,11000 Praha 1

PRÁVO ODSTOUPIT OD OBCHODU
Klient má právo odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu do 3 hodin po jeho provedení, a to v provozovně, kde směnárenský obchod provedl. Odstoupení se musí vztahovat na:
  • celý rozsah smlouvy o směnárenském obchodu.
< >část směnárenského obchodu: XXXXX CZK/EUR/USD… složených klientem; provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně zvýšit část směnárenského obchodu, od níž klient odstupuje, je-li to nezbytné s ohledem na nominály bankovek a mincí, které má provozovatel právě k dispozici.
Lhůta pro odstoupení běží pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností v provozovně, ve které klient směnárenský obchod provedl. Platí provozní doba uvedena na dokladu o provedení směnárenského obchodu. Je-li tato lhůta přerušena, neskončí dříve než za 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet.

Nemůže-li klient odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu proto, že mu v tom brání překážka na straně provozovatele, může od smlouvy odstoupit ve lhůtě 6 měsíců ode dne provedení směnárenského obchodu, a to i jinde než v provozovně, ve které byl proveden směnárenský obchod, nebo poštou. Totéž platí pro případ, neodstoupí-li klient od smlouvy, protože byl provozovatelem uveden v omyl nebo jej provozovatel neinformoval o právu odstoupit od smlouvy na kurzovním lístku, informaci před provedením směnárenského obchodu nebo na dokladu o provedení směnárenského obchodu.

Klient odstoupí od směnárenské obchodu tím, že v provozovně, kde byl obchod proveden, osobně projeví vůli od obchodu odstoupit.

The client has the right to withdraw from the foreign exchange trade contract within 3 hours of its finalisation, in the branch where the foreign exchange trade was transacted. The withdrawal must apply to the entire extent of the foreign exchange trade contract. If the sum paid by the customer for the exchange exceeds the equivalent of 1 000 EUR, the client has the right to withdraw from the contract to the extent to which the sum paid for the exchange corresponds to the sum of 1 000 EUR. The ČNB exchange rate valid for the day before the day of finalising the trade will apply for the calculation. The rate is published on www.cnb.cz. The operator reserves the right increase the extent of the foreign exchange trade from which the client withdraws unilaterally, if this is necessary due to the denominations of banknotes and coins the operator keeps currently.

The withdrawal period applies only during working hours for contact with the public in the branch in which the foreign exchange trade was transacted. The working hours stated on the final receipt apply. If this period is interrupted, it will not end earlier than within 30 minutes of the moment it recommenced.

If the customer is not able to withdraw from the transaction because of the hindrance on the side of the operator, the customer can withdraw from the foreign exchange trade contract within 6 months after the day of its finalisation, also in other place than the branch where the foreign exchange trade was transacted, or by post. The same applies in case the customer is not able to withdraw from the foreign exchange trade contract because he/she was misled by the operator or the operator did not inform about the right to withdraw from the contract on the exchange rate list, on the pre-contractual information or on the final receipt.

The client withdraws from the foreign exchange trade by requesting to withdraw from the trade in person in the branch where the trade was transacted.

Ochrana osobních údajů General Data Protection Regulation GDRP při využívání služeb směnárny
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Josef Porvich, telefon 722928467, mail carakovnik@gmail.com

- získná data získaná za účelem směny nelze zpětně vymat
- data nejsou používána za jiným obchdním účelem
- data jsou zaznamenána pouze v rozsahu nutném pro provedení směnárenského obchodu


Reklamace
Reklamační řád směnárny je k dispozici v provozovně
Osoba pověřená vyřizováním reklamací: Josef Porvich.

Způsob uplatnění reklamace:
osobně: Směnárna J.Porvich, Nádražní ulice 4, Rakovník,
telefonicky: 722928476,
elektronickou poštou: mail carakovnik@gmail.com.

Práva zákazníka ve smyslu § 14 odst. 2 písm. c) bodu 2, resp. § 14 odst. 3 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 5/2019 Sb., jsou zveřejněna na webových stránkách ČNB: https://www.cnb.cz/exchange
Vytvářím objednávku...